Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.edumoce.pl jest ERDA Przemysław Seniuk, z siedzibą we Wrocławiu 50-046 przy ul. Sądowej 9/1a, NIP 8992116849.
 • Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.
 2. Sprzedawca – ERDA Przemysław Seniuk, z siedzibą we Wrocławiu 50-046 przy ul. Sądowej 9/1a, NIP 8992116849
 • Klient – każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą), który dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.edumoce.pl
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub korespondencji mailowej (za pośrednictwem adresu sklep@edumoce.pl) zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu, którego zadaniem jest umożliwienie złożenia Zamówienia (co polega na dodaniu Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy).
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty przeznaczone do zakupu. W koszyku istnieje również możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz/usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, rozumiana jako umowa zawarta na odległość, czyli umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, zawarta za pośrednictwem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@edumoce.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 501433326
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 19 1140 2004 0000 3202 8064 4009
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17

§ 4

Wymagania techniczne

Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek Vat)
 4. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena za towar lub Szkolenie wskazana w jego opisie oraz, o ile ma to zastosowanie, koszt dostawy towaru wskazany w koszyku podczas składania zamówienia.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wejść w odpowiednią zakładkę na stronie Sklepu pod adresem: www.edumoce.pl wybrać produkt/usługę (produkty/usługi) i dodać je do koszyka
 2. przejść do koszyka
 3. opłacić zamówiony produkt
 4. odebrać potwierdzenie zamówienia, które zostanie wysłane pod wskazany adres mailowy
 5. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia, w tym jego ceny, i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Za zakupione w Sklepie towary oraz usługi szkoleniowe Kupujący może zapłacić: przelewem, bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy mBank 19 1140 2004 0000 3202 8064 4009 lub za pośrednictwem powiązanych platform dedykowanych zakupom internetowym, zgodnie ze stosownymi informacjami na stronie Sklepu.
 2. Regulamin przelewów online jest dostępny na odpowiednich stronach poszczególnych platform realizujących przelewy online.
 3. Akceptacja regulaminu sklepu jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu poszczególnych platform.
 4. Każdorazowo szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie w najkrótszym możliwym czasie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za miejsce dotarcia wiadomości e-mail (w tym za potraktowanie wiadomości jako spam)
 4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności przelewem tradysycjnym w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. W przypadku wyboiru płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w najszybszym wymaganym przez system terminie – w przeciwnym razie ze względów systemowych zamówienie zostanie anulowane.
 6. Wysyłka zamówionego towaru następuje najpóźniej 7 dni od opłacenia zamówienia (chyba że strony postanowią inaczej). W przypadku towarów oferowanych w przedsprzedaży lub z adnotacją dotyczącą terminu dostępności wysyłka nastąpi w pierwszym możliwym terminie.
 7. Przy zakupie usług szkoleniowych podany jest termin realizacji usługi.
 8. Warunki odstąpienia od zakupionych usług szkoleniowych precyzowane są każdorazowo na stronie z konkretną ofertą.
 9. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru i usługi szkoleniowej bez wad.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku zakupu towaru Konsument moma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem zakupu usługi, której realizacja odbyła się w terminie krótszym niż 14 dni odstąpienie od Umowy wymaga złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wysłanego do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego tego terminu pocztą tradycyjną lub na adres mailowy podany w § 3.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Konsumentowi towaru.
 3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zakupu towaru Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatności będące równoważnością wartości zakupionego lub zakupionych towarów. Zwrot następuje w najszybszym możliwym terminie po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwróconego towaru. Towar musi być w nienaruszonym stanie i nie przedstawiać jakichkolwiek cech użytkowania. Koszt odesłania zwracanego towaru pokrywa Kupujący.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przez przelew bankowy na konto, z którego zakup został dokonany, chyba że Strony postanowią inaczej.

§ 10 Prawo odstąpienie od umowy – wyłączenia

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość określone w § 9 nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. dotyczących świadczenia usług szkoleniowych, jeżeli Sprzedawca lub osoba przez niego wskazana wykonała w pełni usługę;
  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowalna, wyprodukowana lub przygotowana według specyfikacji Konsumenta lub zmodyfikowana pod szczególne potrzeby Klienta;

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl
 2. Konsument ma również możliwość  skorzystania m.in. z prowadzonej przez Komisję Europejską, internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. 5.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie www.edumoce.pl

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy  są zawierane w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. W przypadku ewentualnego sporu Sprzedawcy z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy

Shopping Cart